1. 928betsure ขอใช้สิทธิ์ในการระงับและยกเลิกรายการเล่นที่ผิดปกติซึ่งเกิดจากการใช้โปรแกรม Bots , Robot และโปรแกรมต่าง ๆ
2. เพื่อทำให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้โปรแกรม และสร้างความเสียหายให้กับ 928betsure สมาชิกทุกคน
3. และถือว่ารายการเล่นทุกรายการเป็นรายการเล่นที่ผิดปกติเป็นรายการเล่นโมฆะจะไม่คิดผลได้เสียในรายการบัญชีทุกกรณี

กฎกติกาข้อนี้ จะบังคับใช้อย่างเคร่งครัด กับบุคคลผู้ซึ่งใช้หรือพยายามใช้โปรแกรมเหล่านี้กับ 928betsure เท่านั้นและยึดถือข้อมูลและดุลยพินิจของ 928betsure เป็นสิทธิขาดในการตัดสิน